Skip to main content

Privacybeleid

Privacy Policy Restaurant De Viersprong Vinkeveen.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Restaurant De Vinkeveen – handelende onder de naam De Viersprong omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van De Viersprong Vinkeveen en bezoekers van het restaurant (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan Restaurant De Viersprong Vinkeveen verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

De Viersprong kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • muzieksmaak naar genre;
 • website gegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het Cookiebeleid. 
 • wanneer je een bezoek brengt, kunnen we jouw gegevens verzamelen via  videobewakingscamera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera’s worden gebruikt). De bezoeker wordt bij het betreden van Restaurant De altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Restaurant De Viersprong hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Gegevens via Restaurant De Viersprong en via derden
Restaurant De Viersprong kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website (www.viersprong.nu) of sociale media gebruikt

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Restaurant De Viersprong kan jouw gegevens gebruiken voor onderstaande punten (je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de genoemde doeleinden):

 • ter uitvoering van haar dienstverlening aan haar bezoekers; 
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • om je informatie te verschaffen over aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites; 
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
 • voor veiligheidsdoeleinden van het restaurant en haar bezoekers; 
 • voor historische en/of statistische doeleinden.

Met wie delen wij jouw gegevens

 • Wij kunnen je gegevens delen met de aan Restaurant De Viersprong gelieerde ondernemingen, waaronder onze broers “De Veensteker” en “De Haven”;
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Gebruik van cookies
Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt Restaurant De Viersprong zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Lees hier meer over het gebruik van cookies door Restaurant De Viersprong en de gegevens die daarmee verzameld worden.

Gegevens wijzigen/afmelden

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen. De uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij je sturen of contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor je doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kun je de instellingen op jouw toestel wijzigen of jouw locatie uit houden. Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van jouw browser gebruiken.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen. Als deze optie niet beschikbaar is, kun je contact met ons opnemen en dan  zullen het voor je doen.

Veiligheid
Restaurant De Viersprong doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid. 

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen:

 • EU-VS Privacyschild Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren
 • Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je contact met ons opnemen

Privacy Statement wijzigen
Restaurant De Viersprong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Restaurant De Viersprong te bestuderen ten aanzien van wijzigingen

Contacteer ons
Restaurant De Viersprong . Kijk voor onze contactgegevens op onze website. Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy: algemeen@viersprong.nu